ความเห็น 21888

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณ น้องไออุ่น

     รักอย่างอิสระ              หายาก
     รักที่ไม่หวังครอบครอง   หายากยิ่ง
     รักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ    หายากยิ่ง ๆ

     รักที่ว่ามีได้จริง แม้จะหายาก ยากยิ่ง และยากยิ่ง ๆ