ความเห็น 218340

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
P

ก็ตั้งให้แปลกๆ ทำนองเรียกร้องความสนใจ...ประมาณนั้น...

จุดใต้อักษรด้านล่าง ก็เรียกว่า จุดมหัพภาค ก็น่าจะได้ (อาจมีชื่อเฉพาะเรียก แต่ตอนนี้นึกไม่ออก) จะทำหน้าที่บ่งบอกว่าอักษรตัวนั้นเป็นตัวสะกดของตัวข้างหน้าเช่น

กมฺมํ .. อ่านว่า กัมมัง ... (จุดที่อยู่ด้านใต้ ม ม้า ตัวแรก ทำให้ ม ม้า ตัวนั้น เป็นตัวสะกด กะ ข้างหน้า)

กุมฺมํ... อ่านว่า กุมมัง .... (จุดที่อยู่ด้านใต้ ม. ม้า ตัวแรกทำให้ ม ม้า ตัวนั้น  เป็นตัวสะกด กุ ด้านหน้า)

กินฺติ ... อ่านว่า กินติ... (จุดที่ด้านใต้ น หนู ทำหน้าที่ เป็นตัวสะกด กิ ข้างหน้า)

...

นวกา ปฺรกกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ ...อ่านว่า นะวะกา ปรักกะรา มัยหัง มะโนระเถ ปัญญายันติ

เจริญพร