ความเห็น 2166460

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อารีย์ สุดาชม
IP: xxx.183.199.24
เขียนเมื่อ 

เป็นการรายงานที่มีความน่าสนใจมาก เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพเกินเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร ผมคิดว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน ควรนำเผยแพร่ให้โรงเรียนต่างๆ ได้ใช้ เพื่อการพัฒนาของเด็กไทย เพราะเคยพบเจอแต่รูปแบบสำเร็จรูป ผมไม่เคยเห็นในรูปแบบที่เป็นเอกสารช่วยสอน