ความเห็น 215773

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

ดินสอปากกา
IP: xxx.123.182.181
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับการนำ control array มาใช้ในการเพิ่มข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง insert into ค่ะ

ดิฉันทำโปรเจ็คเกี่ยวกับระบบจองห้องพักของรีสอร์ท ใช้ VB กับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตามตัวอย่างในเว็บนี้ ในส่วนของฟอร์มเลือกห้องพักซึ่งจะมีหลายแบบ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ดิฉันใช้ Check Box เป็นตัวเลือกซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 จึงตั้งชื่อวัตถุแบบ Control Array ไม่ทราบว่าเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่คะ

ตัวอย่างโค๊ด

Private Sub cmdConfirm_Click()
    strConnect = "DRIVER=MySQL ODBC 3.51 Driver;UID=root;STMT=;OPTION=;PORT=;PASSWORD=;SERVER=localhost;DATABASE=dbresort;;"
    Query = "insert into booking (Booking_No,OrderName,Room_Type,amount) values ('" & txtBookingNo.Text & "','" & txtOrderNa.Text & "','" & chkRoom.Item(i).Caption & "'," & txtAmount(i).Text & ")"
    With DataBaseControl
        .ActiveConnection = strConnect
        .CommandText = Query
        .Execute
    End With

จากโค๊ดนี้ดิฉันสามารถเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในอาเรย์ที่ 0 เท่านั้น อยากทราบวิธีเขียนโค๊ดให้มีการเพิ่มข้อมูลของอาเรย์อื่นๆ ที่ถูก check ด้วยค่ะ

รบกวนอีกคำถามนะคะ ดิฉันอยากทราบวิธีเขียนโค๊ดให้เลขที่ใบจองเพิ่มค่าขึ้นเองโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขลงไป จาก 01 เป็น 02, 03

ที่ลองเขียนดู สามารถเพิ่มขึ้นได้ในขณะยังใช้งานโปรแกรมอยู่ค่ะ แต่เมื่อปิดโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ พบว่า ตัวนับกลับมาเริ่มต้นที่ 01 ใหม่ค่ะ