ความเห็น 212377

การเข้าสู่ชุมชน/การเตรียมชุมชน :ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนที่ต้องปราณีต

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับเนื้อหาที่ยกมาครับ...

การเตรียมชุมชน ประเมินสถานการณ์ของชุมชน และค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ก่อนดำเนินการโครงการเป็นหัวใจสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นหากสามารถกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ตั้งแต่กระบวนการทั้งมหดที่ว่ามานั้นตั้งเริ่มต้น นอกจากกระให้โครงการพัฒนากับชุมชนแล้ว ยังให้ "กระบวนการ" ในการพัฒนากับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องด้วยชุมชนเองด้วย

ด้วยรัก