ความเห็น 20868

งานที่เรา "รัก" ที่จะทำ

พี่เบิร์ด
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

AIC = การดำเนินงานโดยให้ชุมชน " เกิดความตระหนักในปัญหา ( Appreciate ) - เกิดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ( Influence ) -  เกิดการแบ่งงานและควบคุมการทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่โดยชุมชน ( Control ) " ซึ่งกระบวนการต่างๆทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะผ่านขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participating Learning ) โดยผุ้นำชุมชน + ผุ้ที่มีส่วนร่วมในชุมชนนั้นๆเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้วยตนเอง " เรา " มีส่วนเพียงกระตุ้นให้เกิดขั้นตอนต่างๆและสรุปผลการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเอง