ความเห็น 20842

การจัดการความรู้ขององค์กร

จิตติยา เพชราพันธ์
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์ปรัชญนันท์  ที่เคารพ

การจัดการความรู้ในองค์กร  ถือเป็นประสบการณ์ที่คนทำงานทุกคนควรมี  เมื่อเราได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานเป็นตัวอักษรได้  เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังที่ต้องการศึกษาแนวทางการดำเนินงานให้มุ่งสู่การประสบความสำเร็จอย่างที่เราเคยได้รับมาในหน้าที่การงานนั้น ๆ ถือเป็นการจัดการความรู้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่น ๆ ซึ่งในองค์กรควรจะมีการปฏิบัติดังกล่าวต่อ ๆ กันไป ดังเช่น ประสบการณ์ในงานที่ดิฉันเคยบันทึกไว้เป็นการจัดการความรู้ในองค์กรของตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  International MBA ของมหาวิทยาลัยรัฐฯ แห่งหนึ่ง  ได้จัดทำวิธีการทำงานในงานแต่ละด้านให้หน่วยงานย่อยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้น ๆ  ได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้งานจากบุคลากรอื่น หรือลดเวลาในการเรียนรู้งานจากบุคลากรอื่น ๆ ได้ เหมื่อนเป็นคู่มือในการทำงานของหน่วยงานตามตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง หากมีบุคลากรใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้ทันที  ซึ่งถือเป็นหลักฐานในการจัดการความรู้ในองค์กรได้ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เป็นตัวอักษรให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาจากคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรรุ่นต่อ ๆ มาและต่อองค์กรด้วยดังกล่าว