ความเห็น 20779

การจัดการความรู้ขององค์กร

สุปราณี ยมพุก
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้า เริ่มตั้งแต่เรียนวิชาชีพผดุงครรภ์อนามัยและบรรจุเข้ารับราชการเมื่ออายุ 20 ปี เต็ม ก็ได้เริ่มทำคลอดมาตลอด เวลาไปปฏิบัติงานตามสถานีอนามัยก็ได้บริการคนไข้มากมาย เมื่อก่อนคนไข้ไปรับบริการคลอดลูกที่สถานีอนามัยเป็นจำนวนมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ต้องทำคลอดเด็กในท่าที่ผิดปกติ คือการทำคลอดในท่าก้น ( เด็กเอาก้นออกมาแทนที่จะเอาหัวออก) ซึ่งการทำคลอดในท่าที่ผิดปกติเช่นนี้ เจ้าหน้าที่อนามัยไม่สามารถทำคลอดได้เพราะทำให้เด็กเสียชีวิตได้ ต้องส่งให้แพทย์เป็นผู้ทำคลอด แต่ในช่วงเหตุการณ์นั้นส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้ว ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำคลอดเองเพื่อช่วยคนไข้ ปรากฏว่าโชคดีที่ทั้งแม่และลูกสามารถคลอดออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก นี้ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ ข้าพเจ้ามีความประทับใจมาก ต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในถิ่นทุรกันดารมากคือในอำเภอสวนผึ้ง มีแต่ชาวกระเหรี่ยง ที่ขาดความรู้ และยากจน ครั้งนั้นก็มีความประทับใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนและขาดความรู้ในด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งที่ทำงานมีการรักษาแบบใช้วิทยุ พอ.สว ในการสื่อสาร พอ.สว. หมายถึง มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นกิจการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อสงเคราะห์ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อมนุษยธรรมและไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ซึ่งตอนนั้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นปัญหาหรือพิการ เช่น ผู้ป่วยเด็กที่พบว่าไม่มีช่องคลอดมาแต่กำเนิดส่งไปรักษาในนามคนไข้ของ พอ.สว.รักษาได้สำเร็จ ข้าพเจ้ามีความภูมิใจมากที่ได้ปฏิบัติงานในโครงการสมาชิก พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

ประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุข ในด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค จะต้องเรียนรู้กระบวนการใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพราะทุกวันนี้เชื้อโรคมีการพัฒนาตลอดเวลา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้เป็นคนที่มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การเรียนรู้ในด้านการควบคุมโรคโดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขเช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่งในแต่ละปีต้องหมดงบประมาณในการซึ้อน้ำยาพ่นยุงและทรายอะเบทมาใส่ในภาชนะที่มีน้ำ เป็นจำนวนมาก ๆ ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองศึกษาโดยใช้ปูนแดง หรือที่เรียกว่า ปูนกินหมาก มาปั้นเป็นก้อนเท่าห้วแม่มือและนำมาผึ่งแดดให้แห้งจนแข็ง แล้วนำไปใส่ในน้ำแทนทรายอะเบทได้ จึง ปรากฏว่าปูนแดงมีคุณสมบัติใช้แทนทรายอะเบทได้

ประสบการณ์ด้านการศึกษาข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ไปเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในขณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความฝันของข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็กจนความฝันนั้นก็ได้เป็นจริงสมดังปรารถนา เพราะข้าพเจ้าคิดว่าความรู้เกิดจากการแสวงหา เป็นพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและเรียนตามทันกันได้ ความรู้ไม่จำกัดอายุและชนชั้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขวนขวายหาความรู้ได้ คงไม่มีใคร

ปฎิเสธได้ว่า ผู้มีความรู้มากย่อมได้เปรียบ และจะได้เปรียบยิ่งขึ้น หากสามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ได้ มนุษย์เราควรมีการแสวงหาความรู้ หากไม่แสวงหาที่จะรู้ความรู้ย่อมไม่เกิดขึ้น พบว่าหลายต่อหลายคนมักจะมุ่งอยู่กับการทำงานประจำวันจนละเลยที่จะหาความรู้เพิ่มเติม เหตุเพราะไม่มีเวลา แค่ทำงานประจำวันให้เสร็จตามกำหนดเวลาก็แย่อยู่แล้ว และจะเอาเวลาที่ไหนไปแสวงหาความรู้ หากคนเรากำลังมีความคิดเช่นนี้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่ การแสวงหาความรู้ย่อมจะเกิดขึ้นได้ หากเรามีหัวใจที่ใฝ่รู้ ความยากหรือความต้องการนี้จะเป็นพลังผลักดันให้เราเริ่มที่จะบริหารเวลาส่วนหนึ่งเพื่อการแสวงหาความรู้และความรู้มิใช่เกิดขึ้นจากการอ่านเพียงอย่างเดียว ความรู้อาจเกิดขึ้นได้จากแหล่งต่าง ๆ รอบด้าน เช่น การฟัง ให้มาก การถาม ให้รู้ การอ่านให้สนุก ผู้ที่มีความรู้ย่อมจะมีข้อมูลเพื่อการวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ และสามารถตัดสินใจในการเลือกแนวทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ความรู้จะทำให้มีความพร้อมและกล้าพอที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ความรู้จะทำให้เกิดไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆความรู้ทำให้เรามีหลักการหรือเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ในการตอบข้อซักถามหรือประเด็นสงสัยจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้อย่างดี

สุดท้ายนี้ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) เป็นวิธีการที่จะทำให้เรานั้นมีค่าตัวในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่สามารถเห็นผลได้ทันที่ทันใด แต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่เรามีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองก็ย่อมจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้เปรียบในการทำงาน