ความเห็น


ได้ยินคำว่า POSDCORB จากพ่อมาตั้งแต่ป.4 ตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วครับพ่อ แต่ ถ้าเทียบเคียงการทำงานในอายุที่เท่ากันแล้ว สู้พ่อไม่ไหวครับ แต่ก็ทำดีที่สุดแล้วครับ และได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสที่ฝังอยู่ในใจของพ่อ บอกให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่างต่อเนื่องแล้วครับ

1. P = Planning หมายถึง การวางแผนในอนาคตซึ่งจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมาย เพื่อให้แผนที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

2. O = Organizing หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างขององค์การ หรือหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ

3. S = Staffing หมายถึง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ตามความรู้ความสามารถ ตลอดจนกระตุ้น เร่งเร้าให้กำลังใจ บำรุงขวัญ ให้สวัสดิการ

4. D = Directing หมายถึง การอำนวยการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงาน การนิเทศงาน ซึ่งต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารตามหลักการและทฤษฎีไปใช้อย่างมีศิลปะโดยอาศัยภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร และการจูงใจมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม

5. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงานเพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ร่วมมือกัน ทุกฝ่ายระหว่างหน่วยงานย่อยในองค์การ และบุคลากรระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงาน เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดสัมฤทธิ์ผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

6. R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่อช่วยแสวงหาแนวทางการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้บรรลุล่วงได้ดี

7. B = Budgeting หมายถึง การจัดทำงบประมาณการเงิน การวางแผนใช้เงินอย่างรอบคอบ รัดกุม การทำงบบัญชี งบประมาณรายรับรายจ่าย การตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามงบประมาณรายรับรายจ่าย การตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี