ความเห็น 20413

การจัดการความรู้ขององค์กร

chewamnean silpaar-cha
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 
สำหรับประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตการทำงานของดิฉัน  ประทับใจและภาคภูมิใจหลายสิ่งหลายอย่าง  แต่จะมีหลักการทำงานอยู่ไม่กี่อย่าง
คือ  เราจะต้องบริหารงานและบริหารคน  ก่อนจะทำงานแต่ละชิ้นแต่ละโครงการ 
ต้องมอบงานให้ออกครบทุกด้าน  เข้าใจทุกขั้นตอนของงานนั้น ๆ  มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  ตั้งแต่ขั้นแรกจนจบสมบูรณ์  จะต้องบริหารคนให้เป็นเพราะคนเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้งานเดินได้และสิ่งที่เหนื่อยที่สุด  คือ  การวางแผน (Planning)   มีการวางแผน
การทำงาน  โดยต้องใช้ความรู้จากการศึกษาจากประสบการณ์  จากบุคคลต่าง ๆ  มีการจัดองค์กร (Organization)  จัดคนเข้าทำงาน (Staffing) โดยยึดหลัก The right man to the right job  
มีการ Directing  และ Don trolling การสั่งการจะต้องชัดเจน  มอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่ายให้ถูกต้องหลังจากนั้นจะต้องควบคุมดูแล  ติดตามเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา  เช่น
            ในการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด  โดยมีสมาชิกจากจังหวัดต่าง ๆ  จาก  7  จังหวัดในภาค  ประมาณเกือบหนึ่งพันคน  ดิฉันได้จัดให้มีการประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตอนกลางวัน  คือ  Walk Rally  เพื่อให้สมาชิกเกิดความสนิทสนมใกล้ชิด  พร้อมทั้งได้ความรู้  ความสนุกสนาน  ทำให้คนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่าย
พอตอนกลางคืนจัดให้มีการแสดงของแต่ละจังหวัด  สำหรับตอนเช้าเป็นงานวิชาการ  ได้เชิญวิทยากรจากกรุงเทพมหานครมาให้ความรู้  เรื่องการบริหารจัดการ  หรือบางครั้งเรื่องสุขภาพ 
เริ่มการทำงานเป็นทีม  หลังจากนั้นเป็นการประชุมโดยเสนอผลงานของแต่ละจังหวัดเป็นรูปภาพ
ตัวหนังสือเป็นกราฟบนจอโปรเจคเตอร์  เสร็จสิ้นการเสนอผลงานเป็นการประชุมแสดง
ความคิดเห็นตามวาระที่กำหนดไว้  แต่อย่างไรก็ตามการทำงานจะสำเร็จต้องมีทีมงาน
โดยจัดผู้รับผิดชอบแต่งตั้งประธาน  รองประธาน  เลขาฝ่ายแต่ละฝ่าย  มีฝ่ายต้อนรับ 
ฝ่ายลงทะเบียน/ของชำร่วย  ฝ่ายการเงิน/บัญชี  ฝ่ายอาคารสถานที่แสงเสียง  ฝ่ายกิจกรรมวอคแลนลี่
ฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม  ฝ่ายการแสดง  ฝ่ายพิธีการ  ฝ่ายจัดทำหนังสือ  ฝ่ายเลขา
            มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  จะต้องมีการติดตาม  ควบคุมอย่างใกล้ชิด  โดยเรียกทุกคนที่รับผิดชอบรายงาน  การปฏิบัติงานพร้อมทั้งต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้า
ถ้ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะต้องมีแผนแก้ไข  เช่น  ถ้าฝนตกจะต้องมีแผนที่จะต้องจัดกิจกรรมวอคแลนลี่ภายในอาคาร  หลังจากติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว  พอถึงเวลางานจริง ๆ 
ดิฉันจะอยู่เฉย ๆ  ปล่อยให้กลไกต่าง ๆ  เดินไปตามขั้นตอนงานที่ออกมาทุกครั้ง  จะได้รับเสียงชมเชยจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยจากแบบประเมิน  จากการแสดงออก  จากการพูดคุย  จากคำชมเชย  หลังเสร็จสิ้นโครงการ
            สำหรับในเรื่องของการจัดหารายได้แต่ละจังหวัดจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน  เพราะสถานการณ์  สิ่งแวดล้อม  และปัจจัยต่าง ๆ  ที่แตกต่างกัน  เช่น  ที่ จ.ราชบุรี   ได้จัดให้มีการประชุมเสนอความคิดเห็น รูปแบบ วิธีการ โดยสรุปกิจกรรม
1.  ขอบริจาคเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้แล้วทุกชนิด  นำมาขายในราคาถูก  ในราคา 5, 10, 2.  50, 100 บาท  (บางอย่างของที่บริจาคเป็นของดีจากต่างประเทศ) 
2.  ออกสลากล๊อตเตอรรี่ 
3.  ร้านมัจฉากาชาด  ซึ่งตอนแรกมีเสียงต่อต้านมากว่าคนราชบุรีไม่เคยใช้ของเก่า  ร้านมัจฉากาชาดก็ขายยากไม่ค่อยมีคนซื้อ  แต่ด้วยการบริหารจัดการที่มีรูปแบบที่ดี  มีการวางแผนอย่างดี  ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม 
สำหรับเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว  (มีการแต่งตั้งทีมขอรับบริจาคเสื้อผ้า  ทีมคัดเลือก  ทีมขาย)  ได้เสื้อผ้า
ของใช้มากมาย  ขายดีมากคนซื้อมารอก่อนที่ร้านจะเปิด  ร้านมัจฉากาชาดจัดให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้จัดและบริหารแต่ละวัน  โดยกาชาดมีหน้าที่หาของ  กำหนดรางวัลที่จะออก  นอกจากนั้นแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการ  ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งด้านการตกแต่งร้าน  ด้านการทำยอดจำหน่าย  ทำให้กิจกรรมหารายได้ทั้งหมดได้เกือบสิบล้านบาท  จากเดิมได้หลักหมื่น  ขั้นตอนการทำงานเหมือนกับกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ทำมา  คือ  แต่งตั้งคนให้เหมาะสมกับงาน  มอบหมายความรับผิดชอบ  แต่ละขั้นตอน  ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์การหารายได้  เปลี่ยนรูปแบบเพราะเกิดน้ำท่วมทุกอำเภอ  เลยมีแนวคิดว่าไม่น่าจะจัดหารายได้ในรูปแบบเก่า ๆ  ด้วยการออกร้านมัจฉากาชาด  เพราะคนที่จะจับมัจฉากาชาดส่วนมากเป็นคนที่มีฐานะยากจน  ดังนั้น  จึงวางแผนหาเงินจากคนรวยไปให้คนจน  จัดให้มีกิจกรรมหารายได้  3  กิจกรรม  ในตอนกลางคืน  1  คืน  โดยจัดเวที  แสง  เสียง  อย่างสวยงามจากทีมงานมืออาชีพ
            1.  ร้องเพลง
            2.  การแสดงนานาชาติ  ลูกทุ่ง  TMF
            3.  เดินแฟชั่นโชว์ย้อนยุครัตนโกสินทร์ – ปัจจุบัน
            ผู้ที่ร่วมร้องเพลงจะต้องเสียเงินคนละ  หนึ่งหมื่นบาท   มีทั้งสว., ส.ส.  ทั้งหมดในจังหวัด  คหบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าฯ  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าของบริษัท 
นายแพทย์  ผู้นำองค์กรเอกชน  ปรากฏว่ามีคนมาขอร้องเพลงมากมายไม่สามารถ
จะให้ร้องได้ทุกคน  เพราะเวลาจำกัด
            ส่วนการแสดงนานาชาติ  และลูกทุ่ง TMF  ใช้คนเยอะมาก  ผู้มาแสดงต้องเสียงเงินคนละห้าพันบาท
            เดินแฟชั่นโชว์ย้อนยุค  ทางกาชาดจัดหาเครื่องแต่งตัวตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์  จนถึง ปัจจุบัน  พร้อมแต่หน้าทำผมทุกอย่างให้เสร็จผู้แสดงเสียงเงินคนละ ห้าพันบาท  มีผู้มาสมัครเป็นนักแสดงมากมาย  มีหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าศาล  นายแพทย์  ทหาร  ตำรวจ 
ประธานหอการค้า  ประธานสภา  อบต.  อบจ.  นายอำเภอ  สื่อมวลชน  ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการตั้งแต่รับดับผู้ใหญ่  จนถึงระดับเด็ก ๆ
            นอกจากการแสดง  มีการขายโต๊ะจีนให้ผู้เข้าร่วมชมงาน  โต๊ะละ  สามพันบาท  โต๊ะ VIP  หนึ่งหมื่นบาท  ปรากฏว่ามีคนแย่งกันซื้อโต๊ะมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโต๊ะ VIP  ต้องเพิ่มจนไม่มีที่จะเพิ่ม  เพราะทุกคนอยากมาดูการแสดงของคนที่เขารู้จัก  ลูกน้องก็อยากมาดู  การแสดงของผู้บังคับบัญชา  หรือมาดูญาติพี่น้องคนในครอบครัว  จนกระทั่งเปิดงานแล้วยังมีคนมาขอซื้อโต๊ะ
มีกำไรจากค่าตัวนักแสดงครึ่งล้านบาท  และรายได้จากการขายโตะอีกส่วนหนึ่งรวมหลายล้านบาท          
            การบริหารจัดการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบจากคนในองค์กรบ้าง  นอกองค์กรบ้าง  เช่น  ความสวยงามของโต๊ะอาหารมอบให้อาชีวะกับราชภัฏฯ
ฝ่ายการแสดง – นายกกาชาดดูแลรับผิดชอบ  และฝ่ายอื่น ๆ  อีกหลายฝ่ายตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น
            หลังจากเสร็จงานทุกคนมีความสุข  ยื่นความจำนงขอแสดงอีกในงานต่อไป  เป็นการคุ้มค่าได้ทั้งเงินได้ทั้งคนทำให้คนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม  มีความผูกพัน  มีความสามัคคี  มีจิตสำนึกร่วมกัน
            ส่วนงานที่ประทับใจที่เป็นวิชาการ  เช่น  โครงการอบรมอนามัยในบ้าน  โครงการเพื่อนพึ่งพายามยาก  โครงการยายเยี่ยมหลาน  โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ฯลฯ  สำหรับโครงการครอบครัวสัมพันธ์  นำสามี  ภรรยา  เข้าอบรมที่อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ทุกตำบล 
โดยคัดเลือก  คู่สามี-ภรรยา  มาให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองตามสถานะภาพที่เป็นอยู่ 
เรื่องยาเสพติด  โรคเอดส์  เรื่องความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว  เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น  จะได้ไม่เกิดปัญหาสังคม   พร้อมมีกิจกรรมระหว่างอบรม  เชิญวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร  จากบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ  หลังอบรมมีบายศรีสู่ขวัญ  มอบประกาศนียบัตรเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันตลอดไป  โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการร่วมบายศรีสู่ขวัญ  และแจกใบประกาศหลังจากเสร็จโครงการแล้ว  หนึ่งปี  ได้มีการติดตามประเมินผล  ออกเยี่ยมผู้เข้าอบรมตามบ้านต่าง ๆ  มีคณะกรรมการทำการติดตามประเมินผล  ปรากฏว่าทุกครอบครัวจะรอคอย  บางครอบครัวถึงกับขาดงาน  จากการสอบถามสามีบอกภรรยาดีมากเพิ่งจะเข้าใจภรรยามากตอนเข้าอบรม  ส่วนภรรยาบอกสามีเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะไม่ค่อยทะเลาะกันหรือบางรายแทบจะไม่ทะเลาะกันเลย  เพราะกลัวถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวจะอายตอนมาประเมินผล  บางคู่บอกเกิดมาในชีวิตไม่เคยเข้าอบรมหรือทำกิจกรรมด้วยกันเลย  นับเป็นครั้งแรกจากการติดตามประเมินผลทุกครอบครัวอยากให้ทำการอบรมให้ครบทุกอำเภอ  และที่เหนือสิ่งใด  คือ  การทำให้ครอบครัวมีความสุข  มีความอบอุ่น  สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมได้
            สิ่งที่ภาคภูมิใจและประทับใจ  คือได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่เดือนร้อน  ทำให้คนอื่นมีความสุข  และได้รับคำชมเชยจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการทำงานได้รับรางวัล
            -  โล่ห์เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นประเภทพัฒนาสังคมจากสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี 2541
            -  โลห์เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร”  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บูรฉัตร 
ในการดูแลเยาวชนประจำปี 2542