ความเห็น 20403

การจัดการความรู้ขององค์กร

อัญชลี รอดสวาสดิ์
IP: xxx.9.198.179
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ที่เคารพ

       จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในอดีตของดิฉันสมัยเป็นผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอราว 5 ปี ทำให้ได้ความรู้ต่างๆ มาจาก Embedded Knowledge: คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กรเอง และ Explicit Knowledge: คือ ความรู้ที่สามารถอธิบายหรือเขียนออกมาได้โดยง่าย เช่น คู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำให้เกิดเป็นTacit Knowledge: คือ ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ได้มาจากประสบการณ์และความสามารถส่วนตัว นำ Sharing ความรู้ของแต่ละบุคคลในองค์กร ทำให้ดิฉันนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีและมีความภาคภูมิใจในงานที่ผ่านมาดังนี้

         การทำงานของดิฉันประการที่ 1 โดยการเข้าถึงประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียนเพื่อชักจูงให้เข้ารับการศึกษาให้ได้ตามมารตรฐานโดยการเข้าหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อขยายต่อยังสมาชิกในท้องถิ่น เข้าไปยังผู้บริหารโรงงานเพื่อให้เห็นความสำคัญของการที่ยอมให้ลูกจ้างคนงาน หรือสมาชิกในชุมชนมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นเกิดประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของโรงงาน หรือผู้นำท้องถิ่นเอง โดยชักจูงให้ทั้งยินยอมและสนับสนุนทั้งสถานที่เรียน และงบประมาณบางส่วนรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ทำให้ดิฉันรู้ว่าการพูดคุยการพบปะการมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำชุมชน หรือผู้บริหารโรงงานทำให้การบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนของดิฉันดีมากๆ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

         ประการที่ 2 ดิฉันจะ Sharing ความรู้และประสบการณ์ของครูประจำกลุ่ม โดยจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูประจำกลุ่ม และนำไปแก้ปัญหาของครูบางคนที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยดิฉันจะเป็นกันเองกับลูกน้องคือครูประจำกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการบริหารงานเหมือนเป็นพี่น้องญาติมิตรกัน มีการทานอาหารร่วมกันบ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และพูดคุยกับเขามากๆ บ่อยๆ จนเป็นนิสัย ทำให้ได้ใจของครูประจำกลุ่ม และบุคคลต่างๆ ที่ดิฉันเข้าไปสัมผัสทำงานด้วย จึงทำให้การบริหารงานง่ายขึ้น

          ประการที่ 3 ดิฉันพยายามจดบันทึกความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์การแก้ปัญหาในแต่ละครั้งไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้นและง่ายขึ้น เพราะงานที่ดิฉันทำจะเป็นงานลักษณะวงรอบเดิมเป็นส่วนใหญ่ในรอบปีเพราะเป็นงานการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานมารับการศึกษาและนำความรู้ตามวิชาชีพมาเทียบโอนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาง่ายขึ้นและใช้เวลาเรียนน้อยกว่าโรงเรียนในระบบ    

          ดิฉันคิดว่าหากดิฉันเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอีกครั้งก็จะใช้หลักการ KM(Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้กับระบบ IT โดยใช้ Computer ให้เกิดประโยชน์ในการเก็บKnowledge ของแต่ละคนเพื่อใช้ในการนำสืบความรู้มาใช้ประโยชน์โดยไม่ให้ความรู้สูญหายไปพร้อมบุคคล