ความเห็น 203551

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.พุทธชินราชได้เริ่มตั้งกลุ่มการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 โดยแยกประเด็นออกเป็น สามเรื่องเพื่อให้การแลกเปลี่ยนกระชับเข้ามา ได้แก่เรื่อง การแจ้งข่าวร้าย (แก่ผู้ป่วยและญาติ)  การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ  และพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่    แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการเปิดเวที  ยังไม่สามารถได้เนื้อหาที่ลงลึกพอที่จะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ  จะมีการจัดกลุ่มกันใหม่และแลกเปลี่ยนกัน  เมื่อคิดว่าได้ความรู้ทมี่ดีพอที่จะนำมาใช้ ก็จะนำเสนอในคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานเพื่อประกาศใช้ต่อไป   การประเมินความรู้สึกของผู้เข้าร่วมประชุมก็พอใจกันทุกคน