ความเห็น 20332

การจัดการความรู้ขององค์กร

Peerapat Hothanom
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

อบต.เป็นองค์กรของรัฐอีกองค์กรหนึ่งที่ความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาของชุมชน ใกล้ลชิดกับความต้องการของปชช. ใกล้ชิดกับอิทธิพลท้องถิ่น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออำนาจและผลประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์ ฉะนั้นการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เบาบางลงไป จึงจำเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งหนึ่งที่ผมใช้ในการจัดการในเรื่องดังกล่าวคือการจัดประชุมเป็นนิจ การจัดประชุมของผมนั้นผมได้ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารในระดับกองในการทำความตกลงร่วมกัน และได้กำหนดการประชุมให้มีขึ้นในทุกระดับดังนี้คือ การประชุมสภาฯอบต.ประจำเดือน การประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน  การประชุมหัวหน้ากองประจำสัปดาห์ และการประชุมทุกวันของแต่ละกอง การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 9 ปี ส่งผลให้สมาชิกสภาอบต.รู้ถึงบทบาทในการอาสาเข้ามาทำงานทางการเมืองมิใช่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ พนังงานของอบต.มีความตระหนักในการเป็นข้าราชการ มีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และอีกอยย่างที่เห็นเด่นชัดขึ้นคือทุก ๆ คนกล้าที่จะคิด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าที่จะร่วมกันตัดสินใจในการทำงานร่วมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีการแลกเปลี่ยนความรุ้ร่วมกัน และสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึ้น  ผลงานที่น่าภูมิใจที่ผ่านมาคืออบต.ไร่ขิงได้เป็น 1 ใน 500 ในการคัดเลือกของโครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีการจัดการที่ดีประจำปีพ.ศ.2547-2548

จากความสำเร็จดังกล่าวย่อมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานกันด้วยความมานะอุตสาห และเป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน อบต.ไร่ขิงจึงเป็นองค์กรที่น่าอยู่ น่าทำงาน และสามารถเป็นที่พึ่งให้กับปชช.ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ