ความเห็น 20323

การจัดการความรู้ขององค์กร

นายทัศพร ชูศักดิ์
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
ความภูมิใจของข้าพเจ้าในครั้งแรกเป็นเรื่องของการสอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้นจังหวัดนครสวรรค์ได้รับโควต้าจากกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่จบสายวิทย์ คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน
เพื่อไปศึกษาในสาขาสาธารณสุขชุมชน ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการดูแลวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข  ทั้งหมด  33  แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดต่างๆ
ความภาคภูมิใจเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากความภูมิใจครั้งแรก ก็คือ หลังจาก
จบการศึกษา ข้าพเจ้าก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 องค์ปัจจุบัน ในวันที่ 1 มิถุนายน  2534 ในขณะนั้นข้าพเจ้าทำงานครั้งแรกที่สถานีอนามัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล
การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพ ในช่วงที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีประสบการณ์
ในการทำงานหลายองค์กรทั้งที่สถานีอนามัย โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ การทำงานแต่ละองค์กรมีความแตกต่างของประสบการณ์หลากหลายที่ได้รับ ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดี และในปี 2537 ข้าพเจ้าไดรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็น
อย่างมากรวมทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้องต่างก็มีความยินดีเช่นเดียวกัน
ความสำเร็จของเหตุการณ์ทั้ง 3 เหตุการณ์ คือ การสอบคัดเลือกได้ การได้บรรจุเป็น
ข้าราชการ และการได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันที่สร้างความภูมิใจและความประทับใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดียิ่ง แต่การประสบความสำเร็จหรือมีประสบการณ์
ที่น่าประทับใจเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่ประพฤติหรือปฏิบัติ ซึ่งมีบางคนมีความคิดว่า
เหตุการณ์เหล่านี้โชคชะตาเป็นผู้กำหนด
ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่เรานั้น เกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งคือเราได้จัดการในเรื่องของความรู้ ( Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Practice) ในเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้นๆ อย่างมีระบบและมีทิศทาง จึงก่อให้เกิดความสำเร็จ และสร้างความภูมิใจ ความประทับใจแก่เราได้ นอกจากการจัดการกับ KAP แล้ว  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ก็เป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ไม่ว่า การศึกษา
อาชีพการงาน ฐานะความร่ำรวย ดังนั้นท่านควรสำรวจตัวท่านว่าความสำเร็จหรือเหตุการณ์
ที่น่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ KAP และแรงจูงใจให้สัมฤทธิ์หรือไม่