ความเห็น 20307

การจัดการความรู้ขององค์กร

เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกรู
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

จากประสบการณ์การทำงานของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา 12 ปี ในมหาวิทยาลัยคริสเตียน ข้าพเจ้าเรียนรู้งานต่าง ๆ มากมายได้รับทั้งประสบการณ์ตรงและโดยอ้อมที่มีการจัดการความรู้โดยที่ไม่รู้ตัว มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารและบุคลากรที่สังกัดส่วนงานวิชาการเป็นผู้ที่ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร  ส่วนบุคลากรที่สังกัดส่วนงานสนับสนุนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน    มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเน้นการทำงานเป็นทีม

ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารหลายระดับ รวมทั้งได้มีโอกาสไปศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาแบ่งปันให้กับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักศึกษา องค์ความรู้เหล่านั้นได้แก่ ความรู้เชิงวิชาชีพ ที่แต่ละคนสำเร็จการศึกษามาโดยตรง และวิชาการทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่จะต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารและบุคลากรทุกคน การวางแผนและกำหนดนโยบายหลายเรื่องเป็นการร่วมกันคิด ระดมความรู้สติปัญญาและมีข้อสรุปร่วมกัน

ประสบการณ์การทำงานที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ คือการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสถาบันใดการเริ่มดำเนินงานด้านนี้  ข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  การดำเนินงานดังกล่าวมีผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศมามากมายและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยฯ  ผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหารทุกคนร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนสำเร็จมีระบบและกลไกที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคมอุดมศึกษารวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสมศ. ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพยิ่ง ๆขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพไม่ใช่การได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องทำให้เกิดคุณภาพในทุกๆงาน อย่างแท้จริง