ความเห็น 20278

การจัดการความรู้ขององค์กร

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
IP: xxx.143.150.82
เขียนเมื่อ 

       การจัดการความรู้ในองค์การเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพราะทุกองค์การจะใช้ความรู้ในการตัดสินใจในการปฎิบัติงาน รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและคนในองค์การให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดียิ่งขึ้น

       ความรู้ต่าง ๆ ในแต่ละองค์การมีอยู่อย่างกระจัดกระจายทั้งในรูปของเอกสาร(กระดาษและอิเลคทรอนิคส์) ฐานข้อมูล IT และอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์การจะต้องจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ ตรงตามภารกิจและที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ทุกคนในองค์การสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

       ในองค์การของข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์การเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของสำนกงานและโรงเรียนในสังกัดหลาย ๆ เรื่องด้วยกัน โดยมีการทำงานเป็นทีม ข่วยกันระดมพลังสมองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการต่าง ๆ เช่น การจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีการบริหารจัดการโรงเรียนแบบโซนคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ภายในโซนได้ข่วยกันบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  หรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการให้บริการ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น   

     1. การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5 นาที)

         - ยืื่่นคำร้องขอมีบัตรตามแบบที่กำหนด

         - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลพร้อมพิมพ์รายละเอียดใน    บัตรและประทับตรา 

         - ผู้ขอ ฯ รับบัตรและลงรายมือชื่อในบัตร

      2. การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ (5 นาที)    

         - ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง ฯ

         - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล พร้อมพิมพ์รายละเอียดในแบบหนังสือรับรองที่ผู้มีอำนาจลงนามไว้แล้ว

         - ผู้ขอ ฯ รับหนังสือรับรอง

        รวมทั้งยังมีเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาล 10 นาที (ได้เงินสด) การเบิกค่าการศึกษาบุตร 10 นาที (ได้เงินสด) การออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 10 นาที  การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 10 - 30 นาที เป็นต้น

        จะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้ในองค์การ เพื่อให้เกิดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่นั้นเป็นเรื่องของทุกคนในองค์การจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปสู่การปฏิบัตรได้จริง ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าทุกองค์การได้ดำเนินการแล้วก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นในองค์การอย่างมากมายและย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์การนั้น ฯ อย่างแน่นอน