ความเห็น 20100

การจัดการความรู้ขององค์กร

นายณัฐพล เนียมประดิษฐ์
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้เรียนในเรื่องของ KM หรือการจัดการความรู้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงการจัดการความรู้ในอดีตซึ่งเป็นไปโดยไม่ได้เรียนรู้ระบบในการจัดการนี้มาก่อนแต่เมื่อเทียบกับวิธีการที่ได้เรียนมาในการใช้ KM Model "ปลาทู" ทำให้นึกถึงเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มและรวบรวมความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือหาหนทางในการจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำ เมื่อหลายปีที่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเป็นนักศึกษา MBA ในเทอมสุดท้ายก่อนจบต้องมีการทำกิจกรรมที่เรียกว่า Business Game คือกิจกรรมที่ทำธุรกิจจำลองที่มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นบริษัทที่แข่งขันกันในตลาดโดยใช้สินค้าชนิดเดียวกัน เงินลงทุนเท่ากัน และกำหนดให้ทุกบริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในแต่ละกลุ่มก็จะมีนักศึกษาเป็นผู้บริหารและแบ่งหน้าที่กันในการวางแผนและการประชุมร่วมกันในการจัดการในการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ถึง 3 วัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมนี้ที่จังหวัดชลบุรี การตัดสินผลของการดำเนินงานของแต่ละบริษัทที่แข่งขันกัน จะใช้ Program Computer และกลุ่มอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประมวลผลในทุกด้าน ตั้งแต่ Production planning การกำหนด Price strategic และ Place และที่สำคัญอีกประการคือการกำหนด Promotion และมีการวางแผนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะกำหนดแผนของตนเอง โดยใช้การรวบรวมความรู้ และขอข้อคิดเห็นต่างจากทุกคนในกลุ่มและหาผลสรุปที่คาดว่าจะได้ผลดีที่สุดในการจัดการ และสรุปแผนในทุกด้านส่งให้อาจารย์นำไปประมวลผลเทียบกับแผนของคู่แข่ง และแปรผลการดำเนินงานเป็นไตรมาส

ในกลุ่มของข้าพเจ้าในขณะนั้นข้าพเจ้าได้เป็น CEO ของบริษัท (บังเอิญ) ข้าพเจ้าได้เห็นความร่วมมือในการทำงานและในการออกความคิดเห็นอย่างไม่มีการทะเลาะถกเถียงกันเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดต้องวางแผนสี่ไตรมาสหรือหนึ่งปีต่อวัน ทุกคนร่วมมือระดมความคิดแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ และเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่มีคนเสนอเพื่อแข่งกับบริษัทอื่น แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้น ทำให้เห็นว่าการใช้ KM เมื่อมีสถานการณ์คับขันทุกคนก็จะมีความสมานฉันท์เพื่อเป้าหมายที่ต้องการได้ และสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจมากคือเมื่อการแข่งขัน Business Game จบลงในวันที่สาม กลุ่มของข้าพเจ้าได้เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งเทียบจากส่วนแบ่งตลาดของสินค้า, กำไรของกิจการ และมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสูงกว่าราคา parถึงสี่เท่ากว่า เนื่องจากผลของการร่วมมือและรวบรวมความรู้ของผู้บริหารในการจัดการ     

ณัฐพล เนียมประดิษฐ์