ความเห็น 1997621

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะลุงเอง วันนี้ได้นำเสนอในที่ประชุมเพราะทีมงานของสำนักเราจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ให้แก่คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หนูได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นในการประสานงานข้อมูลให้กับลุงเองไว้บ้างแล้วกับทางที่ประชุมคะ คณะกรรมการทุกคนดีใจมากคะที่จะได้รับฟังการบรรยายจากลุงเอก หนูเลยได้รับมอบหมายให้มาประสานงานกับลุงเอกนะคะ ขอเชิญลุงเอกมาบรรยายในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม หัวข้อคือ จะบูรณาการการสอนอย่างไรให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม พอดีวันนี้ช่วงบ่าย3โมงหนูโทรไปลูงเอกไม่รับสายคงจะยุ่งนะคะ อย่างไรรบกวนลุงเอกพิจารณาด้วยนะคะ แล้วหนูจะส่งคำอธิบายรายวิชาทั่งหมดไปให้ลุงเอกเป็นข้อมูลก่อนมาบรรยายคะ..ขอบพระคุณคะลุงเอก....ลูกน้ำ