ความเห็น 19828

การจัดการความรู้ขององค์กร

โชคชัย เดชอมรธัญ
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
                                                   KM ในระบบราชการ
                                                                    
            การจัดการความรู้ในระบบราชการ เป็นแนวความคิดใหม่ เพราะบุคลากรในระบบราชการได้ถูกสร้างและสั่งสม แนวทางการปฏิบัติงานตามคำสั่ง หรือนโยบาย โดยไม่จำต้องสอบถามถึงที่มา หรือสาเหตุแห่งแนวทางดังกล่าว
                ระบบการทำงานที่แตกต่างจากภาคเอกชนดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้(KM) เป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบงานของราชการ หรือการรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐ มีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
                ถึงแม้ว่าบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน จะเริ่มต้นและมีพื้นฐานความรู้จากแหล่งเดียวกัน แต่สภาพแวดล้อมของระบบและหลักการทำงานที่ต่างกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่แตกต่างกันไป อย่างเห็นได้ชัด
                การรวมรวม การจัดระเบียบ รวมทั้งการถ่ายทอด องค์ความรู้ในระบบราชการ มีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากการแข่งขันเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการ และระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่เป็นธรรม
                บุคคลากรภาครัฐ ไม่จำต้องพัฒนางาน หรือองค์ความรู้ ต่างๆ เพราะไม่สามารถใช้เป็นผล เพื่อความก้าวหน้าของตน  ในขณะที่ผู้ที่มาใหม่จะไม่ยอมรับความรู้ของคนเก่าไม่ว่าจะเป็น Tacit Knowledge หรือ Explicit Knowledge เพราะถือว่ามิใช่ความคิดริเริ่มของตน จึงไม่สามารถ สร้างความแตกต่างเพื่อความก้าวหน้าต่อไปได้
                ในปัจจุบันความคิดของบุคลากรในระบบราชการเริ่มมี การพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การยอมรับการทำงานที่ออกนอกกรอบของระบบราชการเป็น สิ่งที่ยอมรับได้ และได้รับการส่งเสริม อันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารระดับสูงมาจากภาคเอกชนและเป็นนักวิชาการมากขึ้น 
                ดังเช่นในระบบการบริการของภาครัฐ เริ่มมีการนำระบบใหม่ๆมาใช้ เช่นการจองเวลาการติดต่อราชการ การจัดส่งเอกสารทางทะเบียนโดย Delivery   การจัดระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ   การเปิดศูนย์บริการย่อยที่ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (เริ่มต้นแห่งแรกที่ อำเภอเมืองนครปฐม :ได้รับรางวัลการพัฒนาระบบงานยอดเยี่ยม จาก สำนักงาน กพร. สำนักนายกรัฐมนตรี)  
                ทั้งนี้ การพัฒนางานดังกล่าวเริ่มต้นมาจากการระดมความรู้ และประสพการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริง ผนวกกับความรู้ภาคทฤษฏี และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องทุกด้าน
                เมื่อเริ่มทดลองปฏิบัติจริง ความผิดพลาดและความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ ได้สั่งสมเป็นความรู้ นำไปสู่การพัฒนาระบบงาน รวมทั้งข้อแนะนำจากผู้ที่มาศึกษาดูงาน ได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดระบบงานที่ดียิ่งขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบการบริการของภาครัฐได้อย่างเต็มภาคภูมิ
                การจัดการองค์ความรู้ในภาครัฐ จะเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นในอนาคตซึ่งหมายถึงองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมต่างๆต้องเอื้ออำนวยต่อไป และหากการพัฒนายังคงเป็นไปอย่างไม่สะดุดหยุดแล้ว คาดว่าความได้เปรียบของเครื่องมือและอำนาจที่มีอยู่ จะสามารถส่งผลให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างก้าวกระโดด และจะเทียบได้กับภาคเอกชนในไม่นานวัน