ความเห็น 19578

การจัดการความรู้ขององค์กร

laem phanusathit
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

ความประทับใจและภาคภูมิใจในประสบการณ์ทำงานถ่ายทอดได้เพื่อแบ่งปันความรู้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กร VISIONในองค์กรผมกำหนดให้หาITมาเชื่อมโยงใช้งานเป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย CO Psชุมชนผู้ปฏิบัติงานจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบ/ช ด้านจัดซื้อจัดทำ ด้านUSER(หน่วยงาน/สาขาทั่วประเทศ) มาร่วมกันปรึกษาหารือโดยมีKV  KS  KAดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาเริ่มแรกเกิด จนถึงทรัพย์สินนั้นเลิกใช้งานไปหรือตัดออกไปจากองค์กรเป็นแบบบูรณา KAจากตัวแทนต่างๆมีTACIT KNOWLEDGEแสดงออกมาเป็นEXPLICIT KNOWLEDGE เพื่อหาวิธีการเก็บข้อมูล รวบรวม การจัดระบบ และหาวิธีการด้านITมาเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆเป็นแบบบูรณะเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง การปรึกษาด้วยความสมัครใจทำกันอยู่หลายรอบ มีการเพิ่มรายละเอียด การเลือกสรรระบบที่จะนำมาใช้งาน มีการทดลองก่อนใช้งานจริง มีการออกระเบียบวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การใช้งานจนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน KAมีความถนัดเฉพาะด้านช่วยKNOWLEDGE SHARINGในองค์กรจนเป็นพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรไปในที่สุด

     กรอบของระบบงานนี้มีDENITITYกำหนดงานเน้นเรื่องIT กระบวนการ และคน(ผู้ปฏิบัติงานและUSER) งานเป็นลักษณะการทำงานที่เชื่อมถึงกันโดยใช้ITมาช่วยผลักดันให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว USERได้รับความพึงพอใจ  CAPTUREได้จากแหล่งความรู้ในองค์กรและภายนอก(บริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ)  SHAREมีการกระจายความรู้ไปยังผู้ใช้ในองค์กรและนอกองค์กร(องค์กรอื่นที่สนใจ)  APPLYมีการนำไปใช้การตัดสินใจ แก้ปัญหาช่วยในการทำงานได้มากและกว้างขวางขึ้น  CREATEมีการสร้างโดยมีการลงทุนสร้างระบบให้มีความเร็วสูงและรองรับฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณและวิจัยประสิทธิภาพของระบบอย่างคุ้มค่า LINKINGมีการเชื่อมโยงได้โดยตรงกับความต้องการภายในองค์กรและภายนอก(SUPPLIER)

     ความภาคภูมิใจในความสำเร็จเพราะในปัจจุบันองค์กรได้ใช้ระบบนี้ซึ่งได้รับการชมเชยและยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบนี้มากขึ้น และจากภายนอกองค์กรมีการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพื่อจำนำไปใช้ในองค์กรตนเอง ส่วนในมุมมองของตนเองคิดว่ามีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานและต่อยอดหาวิธีการใหม่ซึ่งได้จากการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง อุปสรรคคือลงทุนสูงและใช้ระยะเวลามาก(2-4ปี) และเพื่อทำให้พนักงานในองค์กรBEST PRACTIC มีการจัดการเป็นระบบและนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีในยุคใหม่นี้ที่มุ่งเน้นINTELLECTUAL CAPITALซึ่งจะส่งผลต่อFINANCIAL RESULT