ความเห็น 1901377

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

น.ส. บัณฑารีย์ โภชน์พันธ์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

หลังจากการศึกษาจากอาจารย์ ได้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้น ก็คือการเปิดกว้างทั้งทางด้านความคิด “ทัศนคติ” ซึ่งถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลง ก่ารเปิดกว้างทางด้านความคิด ทัศนคติจะทำให้เรารู้ว่าความรู้นั้นมีอยู่มากมายอยู่ที่ใครจะไขว่คว้า จึงทำให้เราต้องตระหนักถึง core value ของตนเอง วิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง วิทยาลัยประเทศชาติต่อไป