ความเห็น 1901372

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สุพรรณี สุกใส
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

1. ระดมความคิดภายในกลุ่ม

2. สร้างความสัมพันธ์อันดี

3. ทราบทิศทางที่ชัดเจน และเป็นแนวความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม ( ในเชิงบวก )

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม โดยการสรุปแนวความคิดเห็น และนำมาพัฒนาองค์กรร่วมกัน

5. เปลี่ยนแนวคิดบุคลากร ภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ในทิศทางเดียวกัน และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข