ความเห็น 1901364

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นางอัจฉรา ทรงสกุล
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

วอศ. เอี่ยมละออ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม และน่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออก และ คำตอบนั้นเป็นการาเปิดกว้าง ช่วยให้ขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น