ความเห็น 1901361

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สุพนรัตน์ พงศ์พงัน
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

1. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นในการสร้างวิสัยทัศน์ และการหาค่านิยมองค์กร

2. มีแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการทำงานเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าขององค์กร

3. การใช้ภาษาให้มีความหมายให้ครอบคลุมชัดเจน

4. มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงาน

5. การเรียนรู้ที่ถูกต้องจากวิทยากร