ความเห็น 1899445

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ภาณุพงศ์ ชงเชื้อ
IP: xxx.49.134.35
เขียนเมื่อ 

ความเป็นมาของ

ปัญหา

-ผมเชื่อว่าองค์กรแห่งนี้กำลังมีปัญหาด้านบุคลากรทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไม่ก้าวหน้า ด้วยสาเหตุหลายๆ( เฉพาะในแง่บุคลากร )

-ด้านความสามารถ.ตำแหน่งทางสังคม.น้ำใจและความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

ครูผู้สอน ความรู้ควา่มสามารถ

-ความรู้ในการสอนคงที่ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ เช่น ครู เคยสอนอย่างนี้ เมื่อ เรียนจบมาใหม่ๆผ่านมาแล้ว 10-20 ปีก็ถ่ายทอดให้นร.เหมือนเดิม

-ความสามารถด้านการพูด สามารถแก้ไขได้ในทุกสถานการณ์ เช่นฉันทำแล้วเธอไม่ทำ,ไม่ใช่เรื่องของฉัน ,ฉันไม่เคยผิด เป็นต้น

ผู้บริหาร ความสามารถ

-ความรู้ -มีทั้งที่พัฒนาตนเองเสมอ

-คงที่ไม่รับรู้

-ไม่รับสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์

-ความสามารถด้านการพูด

ฉันเจ้านายเธอลูกน้อง , เธอลูกน้อง ฯลฯ