ความเห็น 1897007

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นาง นาฏยา วงศ์พุฒ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

ได้รับประโยชน์ เรื่อง - การปรับเปลี่ยนความคิดในการมองเรื่องต่างๆ โดยมองด้วยเหตุและผล และยอมรับความคิดที่แตกต่าง

- แนวทางการมอง และ แนวความคิดในการเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แก่นนิยม อย่างชัดเจน