ความเห็น 1896994

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นาง อุบลรัตน์ แตงโต
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

085-4296368

1. ได้เข้าใจความหมายของคำว่า วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยมองค์กร มากขึ้น และสามารถแยกแยะ Vision กับ Mission ออกจากกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

2. ได้รู้จักความเป็น “แก่นนิยม” ได้ถูกต้อง

3. ได้หลักในการคิดวิเคราะห์ถึง กระบวนการสร้าง วิสัยทัศน์ ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของตนเอง ไปจนถึงวิทยาลัย9

4. ได้รับความรู้ และมีความสุขในการเรียนการสอน