ความเห็น 1896984

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นายวรจิต สุนทรพจน์
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

081-8355129

สิ่งที่ได้จากการอบรม “การสร้างวิสัยทัศน์ และการหาค่านิยมองค์กร” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 คือ

1. รู้จักศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ตัวเป็นๆและการทำงานของท่าน

2. รู้จักการตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ core value สอดคล้องกัน

3. การทำงานเป็นทีม

4. แนวคิดในการพัฒนาตน