ความเห็น 1895708

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เขียนเมื่อ 

เป็นได้ว่า สาระควรรู้ออกมาก่อนหนังสือบรรทัดฐาน

 

เมื่อครั้งที่ พี่ที่กลุ่มสาระไปอบรมที่หาดใหญ่   วิทยากรก็แจ้งให้ทราบว่า

มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องประโยค   ม.ต้นให้ยึดตามบรรทัดฐาน

แต่ ม.ปลายให้ถือแบบเดิมไปก่อน

 

แต่วิทยากรไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากเวลาน้อยมาก