ความเห็น 1894705

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เตชิต นันทประพิณ
IP: xxx.53.176.182
เขียนเมื่อ 

ประโยคเดียว เป็นประโยคที่มีกริยาวลีเดียว หรือหลายกริยาวลี (แต่ต้องไม่มีตัวเชื่อมกริยาวลี)

ประโยครวม เป็นประโยคที่มีตัวเชื่อมสมภาค แต่ และ หรือ เชื่อมกริยาวลี ให้สองประโยคมีความหนักแน่นเท่ากัน ไม่ทำหน้าที่ขยายกันและกัน (เป็นอิสระแก่กัน)

ประโยคซ้อน เป็นประโยคที่มีตัวเชื่อมอนุประโยค ทำหน้าที่เชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อย

๑. ทำหน้าที่เป็นนาม (นามที่ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค) ใช้ตัวเชื่อม ที่ ที่ว่า ว่า ให้ เช่น ที่ว่าจะสอบครูภาษาไทย เป็นเรื่องจริง ที่ว่า เป็นตัวเชื่อมอนุประโยค เพื่อแสดงความ(ทำหน้าที่)เป็นประธานของกริยา เป็นเรื่องจริง หรือที่เขาจะสอบครูเป็นเรื่องจริง

๒. ทำหน้าที่ประกอบนาม ใช้ตัวเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน (ประพันธสรรพนาม) ตามหลังนามที่ขยาย เช่น คนที่เดินมาเป็นครูภาษาไทย จะเห็นว่าที่ตามหลังนาม (คน) ทันที

๓. ทำหน้าที่ประกอบกริยา หรือวิเศษณ์ จะใช้ตัวเชื่อมที่เหลือจากกล่าวข้างต้น (ตัวเชื่อมต้องตามหลังคำหรือกล่มคำ กริยาหรือวิเศษณ์เท่านั้น เช่น ครูพูดเสียงเบาจนฉันฟังไม่ได้ยิน เขานั่งอ่านเพื่อเพิ่มเติมความรู้