ความเห็น 189388

ตำแหน่งอะไร...ถ้าเป็นคนดี...มีค่าเท่ากัน

เขียนเมื่อ 
ว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว...คนเราต่างก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามบทบาท...และพื้นฐานของชีวิต..ทำให้ดีที่สุดตามบทบาทก็แล้วกัน...สังคมจึงจะมีความสุขสมานฉันท์