ความเห็น 1882229

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

ธิดารัตน์
IP: xxx.122.237.148
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ สรุปประเด็นสำคัญชัดเจนค่ะ และ ขอบคุณ คุณนฤมล กับ คุณนิศา ค่ะ

ที่แนะวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในเรืองนี้ ดิฉันไปเข้าอบรมกับ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา มาแล้วค่ะ

หลักสูตร Competency Based Interview อาจารย์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์สูงมาก

ตอบคำถามต่าง ๆ ของผู้เ้ข้าอบรมได้ตรงประเด็นและชัดเจนมาก แนะนำเทคนิคที่ประโยชน์

ในการนำ Competency มาใช้สัมภาษณ์ ได้ประโยชน์มากค่ะ และอาจารย์มีรูปแบบการ

บรรยายที่น่าสนุก เรียนแล้วมีความสุขค่ะ