ความเห็น 1871735

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
  • การสอบ LAS เป็นโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Local  Assessment  System) ซึ่งมีความประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน การและจัดการการศึกษาของโรงเรียน อันนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับชาติต่อไป
  • ในระหว่างนี้ คงไม่มีผลการการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปคะ
  • ส่วนแนวข้อสอบต้องขอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งที่รับผิดชอบในเขตของพื้นที่นั้นๆ ข้อสอบเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการคะ มีความหลากหลายและแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่คะ ไม่เหมือนข้อสอบ o-net ที่จะเหมือนกันทั่วประเทศ 
  • สำหรับ กำหนดการสอบและรายวิชาที่สอบ ที่คุณพรชัย  ถามมานั้น ต้องสอบถามไปยัง สพท. ที่ท่านสังกัดอยู่
  • จำนวนรายวิชาที่สอบ และวันที่สอบ ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่จะดำเนินการคะ อาจประเมินความสามารถบางกลุ่มสาระ หรือทุกกลุ่มสาระ(8 วิชา) ก็ได้ แต่มีกำหนดการจาก สทศ. กำหนดการสอบ ป.2, ป.5 วันที่ 1-2 มี.ค.53 และ ม.2, ม.5 วันที่ 3-4 มี.ค.53 คะ