ความเห็น 1842504

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก กล่าวไว้ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

การประคุณภาพการศึกษา หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขต เป็นต้น นอกสถานที่ตั้ง

จะใช้เกณฑ์การประเมินเป็นอย่างเดียวกับ มหาลัยแม่หรือไม่