ความเห็น 1834854

การทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

เขียนเมื่อ 

การจัดทำประชาคมอย่างง่ายครับของ ดวงกมล (วัฒนสุข) พรชำนิ โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Health Care Reform Project) สำนักงานหลักประกันสังคม แต่เป็นคู่มือของนักสาธารณสุขครับ เป็นแนวทางได้ระดับหนึ่งครับ