ความเห็น 1814939

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

นิศาั
IP: xxx.121.180.114
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่สรุปข้อมูลดี ๆ มีประโยชน์ เมื่อเดือนที่ผ่านมา

ได้มีโอกาสไปเข้าอบรมหลักสูตร Competency Based Interview

กับ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ผอ.ศูนย์พัฒนาบุคลากร Thaiskillplus มาแล้วค่ะ

ทำให้รู้สึกเลยว่า Competency เป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะ การนำ

มาใช้ในการสัมภาษณ์ เพราะ การคัดเืลือกบุคลากร โดยนำ Functional Competency

และ Core Competency ขององค์การ ย่อมเป็นการตั้งต้นที่ดี ไม่ฝิดฝาผิดคน

จะทำให้ได้บุคลากรทีมีความสามารถสอดคล้องทั้งงานและองค์กร

อ.อไุรวรรณ อยู่ชา มีทั้งประสบการณ์ในการจัดทำ Competency และ ประสบการณ์

ในการสัมภาษณ์จาก SCG ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านบริหารงานบุคคล ทำให้การอบรม

ได้ทั้งความรู้ มีการฝึกสัมภาษณ์จริง และประสบการณ์สำัคัญในการเป็นผู้สัมภาษณ์

ที่ดีจากอาจารย์ค่ะ และยังได้รับความรุ้เพิ่มเติมในเทคนิคการแบ่งประเภทของ

ผู้สมัคร ให้สอดคล้องกับการใช้คำถามอีกด้วย เช่น ถ้าผู้สมัครเพิ่งจบใหม่

สัมภาษณ์เจาะพฤติกรรมในการเรียน การทำกิจกรรม ถ้าผู้สมัครผ่านงานมา 2-3 ปี

เจาะทักษะในงานและพฤติกรรม เป็นต้นค่ะ