ความเห็น


กราบคุณครูประถมต้นของผม โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) และมัคนายกของชุมชน : คุณครูประสิทธิ์ รัชตสิทธิ์ บ้านชุมแสง | คุณครูเหลือ ศรีสวัสด์ บ้านใต้ | คุณครูทองหล่อ บุญเกิด บ้านเตาอิฐ | คุณครูเสาวนิตย์ ภู่เกตุ บ้านหนองบัว | คุณครูชัยยุทธ ภู่เกตุ บ้านหนองบัว | คุณครูชาญชัย เหลืองสุรภีสกุล บ้านรังย้อย | คุณครูเสริญ บ้านป่ารัง | คุณครูกิตติ เกตุยา บ้านห้วยถั่วเหนือ | ครูพ่อใหญ่เรือง พินสีดา บ้านไดเจ๊กห้า | พ่อใหญ่คำ พินสีดา | พ่อใหญ่น้อง บุศย์ดี | ครูแสวง แสงอาภา | พ่อใหญ่บุญ |

 

                   'มอบแด่ครูทั้งปวง เนื่องในวันครู ๒๕๕๓'

                                              

                                               (๑)
                             วันครู พระคุณครู ขอน้อมรำลึก
                             ถึงผู้บ่มเพาะ เพียรฝึก ให้การศึกษา
                             ขจัดพาล ปกป้องภัย ให้ความเมตตา
                             เพื่อแกร่งกร้า เจริญสติปัญญา กายและใจ

                                               (๒)
                             พ่อแม่
 บุรพคณาจารย์ เป็นปฐม
                             ให้ชีวิต ให้การอบรม เป็นคนได้
                             สร้างพื้นฐาน เรียนรู้สังคม เจริญวัย
                             เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ตลอดกาล

                             ครูผู้ให้การศึกษา วิชาความรู้
                             ดุจพ่อแม่ ผู้เฝ้าดู ให้รู้รอบด้าน
                             ตระหนักรู้ ในตัวตน เพื่อการงาน
                             รู้สร้างสาน สุขภาวะ แก่สังคม

                             อุปัชฌาจารย์ อีกทั้งกัลยาณมิตร
                             คือครูให้รู้คิด ความเหมาะสม
                             เรียนรู้ตน ครองธรรม อันควรชื่นชม
                             เป็นพลเมือง สร้างสังคม ด้วยจิตวิญญาณ

                             เพื่อนมนุษย์ สรรพชีวิต ร่วมทุกข์สุข
                             คือครูผู้ร่วมยุค วัฏฏสงสาร
                             ต่างแบ่งปันเรียนรู้ เจือจาร
                             ได้ก้าวผ่าน สร้างชีวิต เป็นทุนแห่งตน

                                            (๓)
                             ข้าขอประณตน้อม ศิระกราน
                             น้อมกาย จิตวิญญาณ น้อมนำผล
                             ด้วยสำนึก ถึงคุณครู ผู้เพียรสร้างคน
                             ร่วมผองชน จบเกล้า บูชาครู
 
                                               (๔)
                             "จะน้อมตน ปฏิบัติ วิถีแห่งธรรม
                             ครองตน ครองธรรม ตระหนักรู้
                             ครองงาน สานสิ่งดีงาม ความเป็นครู
                             ใช้ความรู้ ด้วยสติปัญญา และคุณธรรม

                             กราบหนึ่ง
น้อมรำลึก พระคุณครูทั้งปวง
                             กราบสอง ใดก้าวล่วง ขอสมาทุกกรรมกล้ำ 
                             กราบสาม ขอผสานชีวิต งาน และธรรม
                             สร้างสังคม สานสิ่งดีงาม บูชาครู"

                                                          วันครู ๒๕๕๓
                                                          เสาร์ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓
                                                          วิรัตน์ คำศรีจันทร์
                                                          มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี