ความเห็น 177077

การเข้าสู่ชุมชน/การเตรียมชุมชน :ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนที่ต้องปราณีต

เขียนเมื่อ 
ศาสตร์การพัฒนาชุมชนก็เหมือนกับศาสตร์อื่น ๆ ที่จะเป็นรูปธรรมมากเพียงใด...ขึ้นอยู่ศิลป์ของผู้นำไปใช้...ตามข้อจำกัดหลายอย่างของหลักการ/ทฤษฎีที่พี่บางทรายว่ามา...เพียงแต่คาดหวังว่า...บุคคล/หน่วยงานที่ได้เข้ามาอ่าน จะได้กลับมาคิดถึงกระบวนการทำงาน เช่น การเข้าสู่ชุมชน หรือ การเตีรยมชุมชนของหน่วยงานตัวเองว่า...ปราณีตเพียงใด...ซึ่งคงระบุชัดไม่ได้...ตามข้อจำกัดหลายอย่างที่พี่บางทรายว่ามา...แต่ผมเชื่อว่าการทำอะไรที่ปราณีต หรือ พยายามที่จะปราณีตก็ยังดีกว่า...ไม่คิดที่จะปราณีตเลย