ความเห็น 176263

การเข้าสู่ชุมชน/การเตรียมชุมชน :ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนที่ต้องปราณีต

เขียนเมื่อ 
  • หลักการและทฤษฎีมีมากมาย เป็นสิ่งที่ควรศึกษาควรเรียนรู้ตลอดเวลา แต่การนำหลักการมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
  • เพราะหลักการ หรือทฤษฎีไม่ได้พูดอยู่บนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ แต่ละช่วงเวลา แต่ละวิถีปฏิบัติ แต่ละเงื่อนไขทั้งของชุมชนเองและของผู้ทำงาน
  • คนทำงานพัฒนาคือคนที่เอาหลักการ เอาทฤษฎีไปปฏิบัติ ย่อมต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวอีกหลายอย่างมาประกอบในการปฏิบัติการ
  • และหลักการและทฤษฎีต่างๆนั้นก็ไม่ได้อธิบายว่าผู้ที่จะเอาหลักการนี้ ทฤษฎีนี้ไปใช้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไรบ้าง
  • หลักการเดียวกัน ทฤษฎีเดียวกัน เอาคนที่เรียนจบพัฒนาชุมชนมาเอาหลักการนี้ ทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติก็ย่อมจะใช้อย่างแตกต่างกัน