ความเห็น 17319

เมื่อฉันเริ่มที่จะเขียนบันทึกแรก...

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

บันทึก

ไม่มี "เวทีเสมือน"

เราก็เขียน.."บันทึก"...หาหยิบยื่นให้คนอ่านไม่

เพียงแค่ ณ วันนี้...การเขียนบันทึก...เรา

เปลี่ยน "รูป"...การเขียน

เรามักหลงแก่น...ของการเขียน...ว่าเขียนเพื่ออะไร

เขียนบันทึก...เพื่อบันทึก..?