ความเห็น 170700

pramahathanom

IP: xxx.24.143.78
เขียนเมื่อ 
..เศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายของในหลวง.. 1.อุ้มชูตัวเองได้ (เลี้ยงตัวเองได้) 2.ให้มีพอเพียงกับตัวเอง 3.พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก 4.ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น ............... เศรษฐกิจมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ... 1.ทางสายกลาง 2.ความสมดุลและความยั่งยืน 3.ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล 4.ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก 5.การเสริมสร้างคุณภาพคน ................. ทางสายกลาง สติสัมปชัญญะ (ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท) ศีล (ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ) สมาธิ (มีความคิดที่มั่นคงอยู่เสมอ) ปัญญา (มีความคิดวิเคราะห์โดยมีวิจารณญาณ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น และแก้ไขเป็น) ........... ความสมดุลและความยั่งยืน 1.พัฒนาลักษณะองค์รวม 2. ความพอดีพอเหมาะ 3. ความหลากหลายที่กลมกลืน 4.มีความยั่งยืน 5.ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ....ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล... 1.ไม่โลภมาก 2.ไม่ฟุ้งเฟ้อ 3.รู้จักพอ 4.มีเหตุผล 5.มีความพอประมาณ ..ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก.. 1.รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2.สามารถป้องกัน 3.รู้ผลกระทบที่ดีและไม่ดี 4.รู้จักความผันผวนของโลกภายนอก ........... ..การเสริมสร้างคุณภาพตน.. 1.สำนึกในคุณธรรม 2.ความซื่อสัตย์สุจริต 3.มีไมตรีจิตเอื้ออาทร 4.ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 5.มีความเพียร 6.มีระเบียบ วินัย 7.พัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง ............... ..พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง.. 1.การพึ่งตนเอง 2.ไม่ประมาท 3.รู้จักพอประมาณ 4.มีความไม่โลภ 5.การมีเหตุผล 6.มีสติปัญญา 7. มีความซื่อสัตย์ 8.มีความอดทน 9.รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 10.การมีระเบียบวินัย ............ ศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ไม่ขโมยทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดประเพณี ไม่พูดโกหกหลอก ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งเสพติด ..ธรรม 5.. มีเมตตากรุณา บริจาค มีความสันโดษ มีสัจจะ มีสติสัมปชัญญะ ....... ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง) มีความพอประมาณ ไม่ประมาท มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม วางแผน การตัดสินใจ การกระทำ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบในการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายในและภายนอก .. ทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมพื้นฐานทางสังคมปัจจุบัน.. 1.ระดับครอบครัว 2.ระดับชุมชน 3.ระดับรัฐ มีความรู้ รอบคอบ ระมัดระวังและสร้างจิตใจของคนในชาติให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและสร้างเสริมจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู .......... ..หลักการพิจารณาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ส่วน.. กรอบแนวคิด วิถีชีวิตดั้งเดิม นำมาประยุกต์ใช้ เน้นการอยู่รอดมั่นคงและ ยั่งยืน ของการพัฒนา คุณลักษณะ เน้นทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนิยาม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวในอนาคต เงื่อนไข ความรู้ทางวิชาการ เชื่อมโยง วางแผน ระมัดระวังใน ขั้นตอนปฏิบัติและคุณธรรมใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต แนวทางปฏิบัติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเชี่ยวชาญและ เทคโนโลยี