ความเห็น


จริงด้วยครับ เวทีแนวนี้ต้องมีคุณใบไม้ย้อนแสงด้วยถึงจะมีกลุ่มคนมานั่งต่อความคิดกันให้หลากหลายได้อีก  แต่ก็ทำกันไปตามแต่จะยืดหยุ่นตนเองกันได้น่ะครับ ทุกคนมีงานในมือกันทั้งนั้น เลยบอกกล่าวหมู่มิตรกันได้ไม่ทั่วถึง ที่ติดต่อกันทันก็มาไม่ได้อีกเยอะ และเมื่อผ่านไปแล้วก็ค่อยนึกถึงคนโน้นคนนี้ได้ 

อันที่จริงก็เป็นวิธีประเมินความเป็นจริงของกลุ่มคนที่ทำงานในแนวนี้ในพุทธมณฑลเหมือนกันครับ โดยเฉพาะในชมรมชีวเกษมซึ่งมีพี่ปรีชา ก้อนทอง ร้านหนังสือเบิกม่าน เป็นแกนหลัก ว่าทำในสภาพแบบไม่เบียดเบียนตนเองจนเกินไปนักนั้น งานอย่างนี้ในขั้นต่างๆเราจะทำกันได้ขนาดไหน เพราะวางแผนกันว่าพอเสร็จแล้วก็จะถอดบทเรียนและยกระดับการทำงานกันอีก ซึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มานั่งคุยกันไปแล้วครับ จะก่อตั้งเป็นสถาบันชีวเกษม ครับ

รายละเอียดที่หารือกันโดยสรุปก็คือ มุ่งทำงานในประเด็น สร้างสุขภาวะสาธารณะ : Healthy Public โดยทำ ๒-๓ อย่าง คือ (๑) วิจัยและพัฒนารูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อดำเนินชีวิต ทำงาน และสร้างสรรค์ชุมชน ให้มีชีวิตอันเกษม (๒) อบรม ถอดบทเรียนเสริมศักยภาพปัจเจกและกลุ่มคน เพื่อสร้างมฆมานพให้แก่สังคม มฆมานพคือ เครือข่ายคนทำงานและดำเนินชีวิตให้เป็นการเข้าถึงความลึกซึ้งของตนเองเรื่อยๆ เหมือนกับปฏิบัติธรรมขัดเกลาและยกระดับตนเองให้สุขภาวะสาธารณะดีขึ้นและความเป็นตัวกูลดลงไปตามลำดับ มองในทรรศนะของคนทำงานแนวประชาสังคม ก็เห็นภาพล่ะครับว่ามุ่งเสริมพลังเครือข่ายปัจเจกหรือกลุ่มคนชั้นกลางบางส่วนที่มีจิตสาธารณะและเป็นคนที่มีวิถีทำงานส่วนรวมในแนวประชาคม มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตและการทำงาน (๓) พัฒนาเอกสาร สื่อ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือแนวคัดสรร เพื่อเคลื่อนไหวทางความคิด สร้างงานวิชาการแนวทางเลือก ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดและการปฏิบัติการสร้างสุขภาวะสาธารณะในแนวทางชีวเกษม ให้แพร่หลาย (๔) สื่อสาร ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคม โดยเน้นเวทีเรียนรู้ชุมชน  สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ และสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมพลังการสร้างสรรค์ของปัจเจกและชุมชนระดับต่างๆ

นั่งทบทวนตนเองเองกันแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคนและสร้างเสริมสุขภาวะที่เป็นทักษะของกลุ่มอยู่พอสมควร มีการศึกษาอบรมและการเจริญสติภาวนาเป็นศูนย์กลาง คือ กิจกรรมออกกำลังกายเสริมกำลังใจ กิจกรรมเปิดประตูใจ กิจกรรมรณรงค์เรื่องอาหารและการกินอยู่ ศิลปะเพื่อการเจริญสติภาวนาและการพัฒนาตนเองของปัจเจก 

ทั้งหมดนำเอาสิ่งที่ทำกันอยู่แล้วมาวิเคราะห์และวางแนวทางดำเนินการให้เป็นหมวดหมู่ ด้านหนึ่งก็เป็นการบำบัดเยียวยาผู้ประสบวิกฤติปัญหาในชีวิต เครียด อ่อนล้า สุขภาวะทางจิตใจ ซึ่งเท่าที่ทำกันอยู่ ก็มีแหล่งกิจกรรมที่ผสมผสานอยู่ในกิจการและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกอยู่แล้ว เช่น มีร้านหนังสือเบิกม่านซึ่งจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งเหมือนเป็นคลินิคดูแลสุขภาวะจิตใจให้แก่คนทั่วไป มีกิจกรรมค่ายศิลปะเยียวยาและเจริญสติภาวนา มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรมที่สุพรรณบุรี

ส่วนอีกด้านหนึ่งการทำงานในเชิงสร้างเสริมสุขภาวะ ดูแลชีวิตที่สุขภาพดีให้มีคุณค่าและความหมายต่อการสร้างสุขภาวะของสังคมในระดับต่างๆ มีโครงการกิจกรรมที่ทำกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ มีบ้านของสมาชิกที่ทำห้องประชุมและแหล่งจัดกิจกรรมทางศิลปะ การเสวนาทางวิชาการ ทางด้านการศึกษาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ก็มีโรงเรียนพลอยภูมิ พัฒนารูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ เหล่านี้เป็นต้น

มีการระดมความคิดเรื่องตราสัญลักษณ์ของสถาบันชีวเกษม แล้วก็วางกลุ่มตั้งต้นเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมากลุ่มหนึ่งก่อน จะว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอื่นไกลหรอก คุณใบไม้ฯคงเคยสัมภาษณ์และรู้จักหลายคนน่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี