ความเห็น 16646

ยาสามัญประจำบ้าน = โครงการสามัญประจำสำนักหอสมุด

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.30
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขวัญตระกูล...
 • เรื่องการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูลดูจะมีลักษณะคล้ายๆ กับบริการของสถานพยาบาลที่ว่า
  "บางเรื่องจะมีคนถามซ้ำๆ กัน"
 • ขอแสดงความชื่นชมที่ห้องสมุดมีบริการสอน
  อย่างไรก็ตาม...ถ้าทำเป็นคู่มือ แผ่นพับ VCD,
  video tape, หรือสื่อการสอนอื่นๆ ไว้ก็น่าจะดี
 • เวลานิสิต หรือผู้มาใช้บริการไม่เข้าใจ จะได้
  แนะนำให้เขาลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง (self-learning)
  ก่อน และอธิบายเพิ่มเติม
 • เมื่อรวม self-learning + tutorial (การสอนแสดง)
  เข้าด้วยกันน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นครับ...
 • ขอขอบคุณ