ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)
 • วันนี้ขอแนะนำลูกศิษย์พระเทพปริยัติมุนี (หลวงพ่อเข็บ อน.คโณ ป.ธ.๙) วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต อดีตเจ้าคณะภาค  ๑๗
 • คิดว่าอาจารย์วิรัติ และหลายท่านคงจะรู้จักอาจารย์สนิท ศรีสำแดง ก็อ่านประวัติและผลงานไปก่อนวันหน้าจะได้พูดถึงท่านในแง่อื่น ๆ บ้าง อาจารย์สนิท ศรีสำแดง ท่านเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐
 • สำหรับ ดร.สนิท ศรีสำแดง เป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ได้อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน และร่วมกันต่อสู้กับพุทธศาสนิกชนเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
 • ประวัติ
 •  อาจาย์สนิท นามสกุล ศรีสำแดง
 •  เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
 •  ภูมิลำเนาเดิม
 • ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 •  บิดา นายเขียว ศรีสำแดง
 •  มารดา นางแช่ม ศรีสำแดง
 •  คู่สมรส นางบุณฑริก ศรีสำแดง
 • วุฒิการศึกษา
 •  ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.)
 •  ประกาศนียบัตรวิชาการพูดในที่ชุมนุมชน (Cert. In E.S.)
 •  เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)
 •   พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 •  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  ปริญญาโททางการศึกษา (M.Ed) Baroda University ประเทศอินเดีย
 •  ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประวัติการทำงานและประสบการณ์
 •  อดีตอาจารย์บรรยายพิเศษ ร.ร.ป่าไม้แพร่ (๒๕๑๙)
 •  อดีตอาจารย์บรรยายพิเศษ ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่ (๒๕๑๙)
 •  อดีตหัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสยาม
 •  อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 •  วิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้จะเป็นผู้กำกับ (๒๕๓๗-๒๕๔๐)
 •  วิทยากรหลักสูตร "คุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการ" (นิด้า)
 •  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 •  อดีตอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 •  ทนายความชั้น ๑
 •  กรรมการอำนวยการพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร
 •  อดีตคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร
 •  อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
 •  อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๔๕)
 •  อดีตรองประธานอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมกิจการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖)
 •  อดีตคณะอนุกรรมมาธิการศาสนา จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา
 •  อดีตที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 •  อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 •  อดีตนายกเปรียญธรรมสมาคม แห่งประเทศไทย
 •  วิทยากรรายการ "ธรรมะร่วมสมัย" F.M.100.5 Mhz อ.ส.ม.ท.
 •  ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๕
 •  ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๑๘
 •  ศึกษาดูงานประเทศพม่า พ.ศ. ๒๕๓๙
 •  นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑๔ ด.ร สนิท ศรีสำแดง (๑ สมัย ๒ ปี)
 •  รองประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายคฤหัสถ์) เกียรติประวัติ
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี