ความเห็น 1593455

“ความโง่”ความจริงที่ตนเองรับไม่ได้

นางสาววันวิสาห์ ศรีเครือ
IP: xxx.29.54.58
เขียนเมื่อ 

 นิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปี 3

ขอบพระคุณกับลทความอันนี้

ดิฉัน คิด ว่า ความ โง่ เป็น สิ่ง ที่ ก่อ เกิด ความฉลาด มา เสมอ เพราะ ทุกคน ว่า คำว่า โง่

นั้น เสริม สร้าง ใน สิ่ง ที่ เรา อยาก รู้ เป็น เหมือน สติ ปัญญา ให้ แก่ ตัว เรา เอง และ

บุคคล อื่นๆ แต่ ความเห็น แจ้ง เห็น จริง แต่ คำ บ้างครั้ง ว่า โง่ มัน ทำลาย จิต ใจ

ของ มนุษย์ บาง ส่วน อาจ ส่งผล ให้ เกิด สิ่ง ที่ โกรธ แค้น กัน ได้ 

หากไม่ยอมรับว่า “โง่” ก็จะขาดการแสวงหา ความหายโง่

แต่หากใครลุกขึ้นมาขนขวายต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เจ้าโง่นี้วิ่งไล่ตามได้ ผู้นั้นแหละได้ชื่อ

ว่าเป็นผู้แสวงหาความสว่างทางปัญญา