ความเห็น 1580112

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมมรรค

เขียนเมื่อ 

นำมาจากหนังสือชื่อ...ตามรอยธรรมกาย

หลักฐานธรรมกายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

โดย พระครูภาวนามงคล

เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมกาย

ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๙๐