ความเห็น 1546910

ทำไมจึงแปลแต่งานของ Osho ?

ธัชกร
IP: xxx.122.36.148
เขียนเมื่อ 

ผมยังไม่เคยเจอท่านใดที่ไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ คําติคําชมมีอยู่คู่กันกับโลก ศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลก คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะศึกษาได้ ศึกษาแล้วมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้ มีอะไรน่าสนใจก็ขอให้ลองศึกษาดูนะครับ แต่ต้องศึกษาอย่างแยบคาย พิจารณากลั่นกรองหลายๆชั้น แล้วทดลองนํามาปฏิบัติในชีวิตจริงดู ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็วางสิ่งนั้นลง ถ้าได้ประโยชน์ก็น้อมเข้ามาใส่ตน

ผมก็ติดตามอ่านงานของท่านosho มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ ผมก็นําประโยชน์ส่วนนั้นมาปฏิบัติ ส่วนดีก็มีอยู่ ส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็มีอยู่ ส่วนเรื่องที่บางweb.ค้นข้อมูลมาตามที่กล่าวกันไปในทางลบ ตามทัศนะผม สิ่งนั้นไม่สําคัญเท่าท่านoshoพูดอะไรไว้ สําคัญกว่าท่านoshoประพฤติตนอย่างไร ท่านโอโช่เน้นอยู่เสมอว่าท่านไม่ใช่นักบวช ไม่ได้สนับสนุนการกดข่ม ถ้าท่านมีเงิน ท่านก็ไม่ต้องทําตัวปอนๆ อดอยาก แต่ใช่ชีวิตอย่างคนรวยที่ตื่นรู้ไปด้วยกันได้ ถ้าท่านมีรถท่านก็ใช้มันไปก็เท่านั้น แนวทางของท่านosho

จะไม่ต่อต้านการใช้วัตถุสมัยใหม่ แต่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาร่วมกับการภาวนาทางจิตวิญญาณ ดังนั้นคําสอนของท่านกับการประพฤติของท่านจึงไม่ขัดกันเพราะท่านไม่ใช่นักบวช