ความเห็น 1525929

แม่อรชรงามเหมือนกินรีร่าง ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

เขียนเมื่อ 

...ราชธานีเก่า  อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา...