ความเห็น 1508945

การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย: บูรณาการระหว่างนิยามความรู้ในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

เขียนเมื่อ 

PERSONAL MASTERY

"No man is free who is not a master of himself."

(Epictetus)

Personal Mastery จากคำจำกัดความของ Peter Senge กล่าวไว้ว่าเป็นขีดความสามารถและทักษะ ของคนคนหนึ่งทีสามารถจัดการตลอดชีวิตของตนเองได้อย่างมีวินัย อย่างเป็นกระบวนการ โดยมีความสามารถจัดการชีวิตส่วนต้วและการทำงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยที่รู้ว่าจุดอ่อนจุดด้อยและจุดแข็งของตนเองคืออะไร พร้อมกับมีความมั่นใจ ที่จะก้าวเดินไปในเส้นทางของตนอย่างมีความสุข (Senge 1990: 142)