ความเห็น 14965

การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเป็นการว่างแผนทางด้านครอบครัวและทางเศรษฐกิจ